Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® в сеитбата на зимна пшеница при различното ниво на минералното хранене.

31/01/2019
Национална академия на аграрните науки
Държавното предприятие «Научно-иновационен технологичен център
На институт по хранителни технологи на земеделие на Подолия на Национална академия за селскостопански науки на Украйна»
 
Исползването на микроторове «УАРОСТОК»®   в сеитбата на зимна пшеница при различното ниво на минералното хранене.
Зимен сорт на пшеница – Царевна, суперелита.
Норма за засяване 6 млн./га на подобни семена.
Срок на сеитба 30.09.2011 година.
Предшественик – капак на пролетта.
Обработването на почва: най-напред с помоща на дискове на 6-8 см, обработване с помоща на плуг на 20-22 см, култивиране в два пътека на дълбочина 4-5 см.
Схемата на системата на хранене е представлена в таблицата 1.
Фосфорно-калиеви торове подават се от есента по времето на първичното обработването на почва, а азотни през пролетта в подхранването.
В проучвания беше исползвана схемата на извънкореното внасяне на макро- и микроторове «УАРОСТОК»® от следните марки – РОСТОК Даване Плод 4 л/га+урея 11 кг/на и РОСТОК Зърнени 4 л/га + РОСТОК Тиоцид 2 л/га + урея 11 кг/га в фазата на изход от тръбата и появата на ухо.
Иследвания на полета показват, че осъществяването на двойното извънкореното внасяне на макро- и микроторове «УАРОСТОК»® в съединение с 5% на разтвор на урея осигурява значително увеличение на добива на зимена пшеница с помоща на различни системи на хранване (маса 1) Так, при органічна система на на подхранване с последваща вредна продукція на предшественик и инокулация на азотфиксиращи и фосформобилизиращи бактерии, увеличение на добив на зърно в сранение с контролата състоеше 0,64 т/га или 13,7%. В вариант с минералната система на хранене с внасяне на N60-120 P30-50 K45-75 в исползването на микроторове на «УАРОСТОК»® беше получено найвисокото придобиване на продуктивност от зърнени култури 0,81-0,85 т/га или 12-13%.
Анализ на икономическа ефективност на исползване на микроторове «УАРОСТОК»® при отглеждане на зимна пшеница с различна система на торене показа, че при вариант от органична система на торене получила печалба с размер на 650 грн/га в сравнение с контрол, а при исползването на варианти на минералната система на то ренето, печалба беше 1068-1136 грн./га.
Резултати на лабораторни изследвания на зрънце на озима пшеница показоха, че исползването на микроторове на «УАРОСТОК»®, осигури подобряване на качеството на зърно на всяко ниво на то ренето на растения.

Таблица 1

Добив и икономическа ефективност на отглеждане на озима пшеница от разновидност на Царкиня в зависимост от прилагането на микроелементи на «УАРОСТОК»® при различния фон на минералното хранене, 2011 г.

Системата на хранене

Контрол

(Вода)

Микроторове «УАРОСТОК»®

+/- към контрол, т/га

+/- към контрол, %

Печалба, грн./га

Страничен продукт + инокулация (сеитба) с помоща на бактериални препарати - Фон

4,67

5,31

+0,64

13,7

650

Фон + N60P30K45

6,38

7,19

+0,81

12,7

1068

Фон + N90P40K60

6,71

7,54

+0,83

12,4

1102

Фон + N120P50K75

7,10

7,95

+0,85

12,0

1136

 

Таблица 2

Качеството на зърното на зимна пшеница в зависимост от използването на микроторове «УАРОСТОК»® при разликата на фон от минералното хранене, 2011 г.

Системата на хранене

Глутен, %

Сив протеин, %

Контрол

(Вода)

Микроторове

УАРОСТОК»®)

+/- преди контрол

Контрол

(Вода)

Микроторове

УАРОСТОК»®)

+/- преди контрол

Страничен продукт + инокулация (сеитба) с помоща на бактериални препарати - Фон

14,7

16,8

+2,1

10,0

10,5

+0,5

Фон + N60P30K45

20,5

22,6

+2,1

11,6

12,5

+0,9

Фон + N90P40K60

22,5

24,7

+2,2

11,9

13,2

+1,3

Фон + N120P50K75

23,1

25,0

+1,9

12,0

13,4

+1,4

По такъв начин, глутен се увеличи – на 1,9-2,2%,  сив протеин – на 0,5 – 1,4% (таблица 2).

 

Таблица 3

Поражението на растения от зимната пшеница с гниене на основата (корен) в зависимост от употребата на микроторове «УАРОСТОК»® при различен фон на минералното хранене, 2011 г.

Системата на хранене

Контрола (Вода)

Микроторове «УАРОСТОК»®

Разпространението на болести, %

Развой на болест, %

Разпространението на болест, %

Развой на болест, %

Допълнителна продукция + инокуляция с бактериални препарати - Фон

19,5

6,9

17,0

5,4

Фон + N60P30K45

29,0

7,7

26,7

6,2

Фон + N90P40K60

31,1

8,6

29,1

7,0

Фон + N120P50K75

35,9

9,2

33,6

7,6

 

Таблица 4

Поражението на растения от зимната пшеница със септориоз на листове в зависимост от прилагане на микроелементи «УАРОСТОК»® при различния фон на минералното хранене, 2011 г.

Системата на хранене

Контрола (Вода)

Микроторове «УАРОСТОК»®

Разпространението на болести, %

Развой на болести, %

Разпространението на болести, %

Развой на болести, %

Допълнителна продукция + сеитба с бактериални препарати - Фон

100

6,7

100

4,0

Фон + N60P30K45

100

8,6

100

5,2

Фон + N90P40K60

100

10,6

100

6,7

Фон + N120P50K75

100

12,1

100

7,6

 

Таблица 5

Поражението на растения от зимната пшеница със септориоз на ухо в зависимост от прилагане на микроелементи «УАРОСТОК»® при различен фон от минералното хранене, 2011 г.

Системата на хранене

Контрола (Вода)

Микроторове «УАРОСТОК»®

Разпространението на болест, %

Развой на болест, %

Разпространението на болест, %

Развой на болест, %

Допълнителна продукция + сеитба с бактериални препарати - Фон

20

2,5

10

1,5

Фон + N60P30K45

30

3,5

15

2,0

Фон + N90P40K60

35

4,0

25

3,0

Фон + N120P50K75

35

4,0

25

3,0

В проучвания е установлено, че двойното извънкореното внасяне на микроторове «УАРОСТОК»® намалява поражение на растения на зимната пшеница с кореното гниене с 17-22%, със септориоз на листове на 37-40% и септориоз на ухо на 25-43% (таблица 3,4,5).

Изводи

  1. Върху ниските фонове на храна на растения с зимната пшеница с исползване само допълнителна продукция на предщественик и повърхностно обработване на семена с фиксирането на азот и на съдържащи фосфор бактериите, при внасяне на микроторове «УАРОСТОК»® увеличаването на добивите на зърно ще бъде от 0,64 т/га или 13,7%.
  2. Върху средни и високи фонове на хранене на растения с зимната пшеница при органично-минерална система на хранванее с внасяне на елементи N60-120P30-50K45-75, при исползване на микроторове «УАРОСТОК»®, увеличаване на добивите на зърно състои от 0,81 – 0,85 т/га или 12 – 13%
  3. Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® верху вариант на органическа система на наторяване без внасянето на минералните торове, осигурява получението на печалба на ниво 650 грн./га, върху варианти на органично-минерални системи на хранене с внасяне N60-120P30-50K45-75, получена печалба съответно 1068 – 1136 грн./га.
  4. Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® осигурява подобряването на качество на зърно от зимната пшеница, съдържание на глутен ще се увеличи на 1,9 – 2,2%, сив протеин на 0,5 – 1,4%.
  5. Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® намалява поражението на растения на зимната пшеница с кореното гниене на 17 – 22%, предивременно гниене на листове на 37 – 40% и предивременно гниене на ухото на 25 – 43%.