Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® верху сеитба на слънчогледа.

31/01/2019

Хибрид на слънчоглед – MAS – 91A.

Норма на сеитба – 5 кг/га на подобните семенца.

Срок на сеитба – 14.05.2011 година.

Предшественик – озимата пшеница.

Оране на почва, нормата на сеитба, наторяване, пазене на растения върху експериментални и контролни парчета на земя беше еднакви.

В иследвания за 2011 година се проучваше продуктивността на двупътно извънкореното хранене на сеитба на слънчоглед от макро- и микроторове «УАРОСТОК»®  с съединение с 5% на в. р. (воден разтвор) на урея. В фазата на 4 -5 листове внесоха РОСТОК Макро с нормата 4 л/га и урея 11 кг/га и в фаза от 8 – 10 листове – РОСТОК Маслен 4 л/га и урея 11 кг/га.

Таблица 1

Ефективност на исползване на микроторове на «УАРОСТОК»®  на посеви на слънчоглед на хибрид MAS – 91A, 2011

Варианти на проучване

Продуктивност на зърно, т/га

Увеличение на реколтата на зърно

Разходите на исползването на микроторове

Печалба

грн./га

т/га

%

Контрола (без внасяне на микроторове)

2,82

-

 

-

-

Двукратно внасяне на микротора «УАРОСТОК»®:

1.       4-5 листове – РОСТОК Макро 4 л/га + урея 11 кг/га

2.    8-10  от листове – РОСТОК Маслен 4 л/га + урея 11 кг/га

 

3,26

+0,44

15,6

246

1426

 

Резултатите от научните изследвания свидетелстват за това, че двупътно извънкореното внасяне на микроторове «УАРОСТОК»®  в съединението с 5% на в.р. на урея осигури увеличаване на даване плод на зърно на слънчоглед на 0,44 т/га или 15,6 % (таблица 18). При исползването на микроторове «УАРОСТОК»®  на сеитба на слънчоглед се получиха печалба на нивото 1426 грн./га.

 

Изводи 

  1. Двупътно извънкореното внасяне на микроторове «УАРОСТОК»® в съединение със 5% на в.р. на урея осигури уведичаване на даване плод на семена на слънчоглед на 0,44 т/га или 15,6%.
  2. От исползването на микроторове на «УАРОСТОК»® върху сеитба на слънчоглед получиха печалба на нивото 1426 грн./га